Tin tức

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

18/06/2018

 

- Thay đổi hồ sơ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu từ 05/6/2018

- Một số nội dung sẽ được sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNDN

- Đính chính 05 Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành

- Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2018


Thay đổi hồ sơ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu từ 05/6/2018

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Theo đó, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (XK) bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 Phụ lục II của Thông tư này;

- 01 bản chụp hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán;

- 01 bản chính bảng kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu XK theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giấy phép XK hoặc văn bản cho phép XK đối với hàng hóa XK thuộc diện quản lý theo giấy phép (nếu XK một lần: 01 bản chính; nếu XK nhiều lần: 01 bản chính khi XK lần đầu);

- 01 bản chính giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra;

- Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện XK hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục XK lô hàng đầu tiên;

- Hợp đồng ủy thác.

Xem chi tiết tại: /tin-tuc/https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-39-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-38-2015-TT-BTC-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-342345.aspx?newsid=20364

Một số nội dung sẽ được sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNDN

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các UBND cấp tỉnh nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về:

- Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TTNDN) và áp dụng có thời hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Miễn, giảm TTNDN có thời hạn đối với:

+ Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; 

+ Các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm; 

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

+ Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp để trình Chính phủ trong tháng 12/2018.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem chi tiết tại: /tin-tuc/https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Chi-thi-15-CT-TTg-2018-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-384225.aspx?ac=emailss

Đính chính 05 Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành

Ngày 06/6/2018, Chính phủ ban hành Công văn 225/CP-KTTH về việc đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành.

Theo đó, do sơ suất kỹ thuật một số biểu thuế nhập khẩu đã được ban hành cần được đính chính lại nội dung bao gồm:

- Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA tại Nghị định 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017.

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2020 tại Nghị định 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017.

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023 tại Nghị định 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017.

- Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022 tại Nghị định 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017.

Xem chi tiết tại: /tin-tuc/https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-225-CP-KTTH-2018-dinh-chinh-Bieu-thue-nhap-khau-383817.aspx?ac=emailss

Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2018

Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội. 

Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 01/7/2018 như sau:

- Mức lương = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

- Mức phụ cấp:

+ Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

+ Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) =[mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)]  X Tỷ lệ % phụ cấp.

+ Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thông tư 06/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2018, các khoản trích và chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01/7/2018.

Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2018-TT-BNV-huong-dan-muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-380088.aspx?ac=emailss

Văn phòng cá cược bóng đá hợp pháp (Danh Võ) tổng hợpQuay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>