Thông tin >> Văn bản pháp quy

Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH

16/04/2014

Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.

         BỘ NÔNG NGHIỆP                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 -------                                                --------------

 Số: 2855/QĐ-BNN-KHCN                              Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 8/8/2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về thực hiện kế hoạch trồng cao su tại các tỉnh Tây Nguyên và kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng KHCN ngày 20 tháng 8 năm 2008 về xác định vai trò, giá trị của cây cao su theo Quyết định số 2447/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chính thức công bố cây cao su là cây đa mục đích có thể sử dụng cả cho các mục đích nông nghiệp và lâm nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 Nơi nhận:                                                                               BỘ TRƯỞNG
- Như Điều 3
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng: Bùi Bá Bổng, Hứa Đức Nhị,
   Hồ Xuân Hùng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, TP;
- Lưu VT, KHCN.                                                                      Cao Đức Phát

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>